Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

esp

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 47
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.02.10 08:14
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.02.14 11:37

Treść strony

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie

I. WSTĘP

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie  jest szkołą w której procesowi kształcenia i wychowania podlegają uczniowie na trzech etapach edukacyjnych:

 

1) I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

2) II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej.

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń podlega procesowi kształcenia                                  i wychowania  na III etapie edukacyjnym. III etap edukacyjny realizowany jest w gimnazjum.

 

W Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie funkcjonują również oddziały przedszkolne tzw. ” zerówki’.

 

We wszelkich działaniach wychowawczych wykorzystywane będą założenia:

 1. Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,

oraz

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

****

Celem programu wychowawczego jest wychowanie człowieka o otwartym umyśle  ale świadomego swoich korzeni i odczuwającego ścisły związek między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Podstawę naszych działań stanowi ustabilizowany charakter naszej szkoły, jej ciągłość wychowawcza, tradycje i zwyczaje. W szkole funkcjonuje także Program Profilaktyki Szkoły, który jest integralną częścią tego programu a treści podejmowane w obu programach uzupełniają się nawzajem. Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki Szkoły zostały sporządzone w oparciu aktualne przepisy prawa oświatowego.

Program Wychowawczy Szkoły zawiera całościowy opis zadań wychowawczych, których realizacji podejmuje się  Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie.

Pozostaje w ścisłym związku z programami wychowawczymi poszczególnych klas, łączą je wspólne, wypracowane przez nauczycieli cele, przewija się przez wszystkie zajęcia lekcyjne, a także tematykę godzin wychowawczych, lekcje religii, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych. Program wychowawczy szkoły będzie realizowany w różnych formach: warsztatów, dyskusji, zajęć ponadprogramowych, samodzielnych zadań uczniów  a także zadań grupowych.

Program ten opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania  o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły.

.

II. ZASADY WYCHOWANIA

Podstawową zasadą, na której oparto system wychowawczy jest akceptacja wychowanka jako człowieka.

Wynikają z tego następujące wymogi:

1.  wymóg stosowania takich oddziaływań wychowawczych, które będą sprzyjać budowaniu osobowości wychowanka w duchu respektu dla możliwie najwyższych standardów moralnych,

2.    wymóg unikania w procesie wychowawczym wszelkich rodzajów manipulacji wychowankiem zmierzających do przedmiotowego traktowania jego osoby, a także unikania wszelkich form przemocy,

3.   wymóg stosowania takich metod wychowawczych, które oparte są na wykorzystaniu prostej formuły nagród i kar,

4.  wymóg udzielania wychowankowi pomocy w dokonywaniu przez niego wyborów życiowych, przy uwzględnieniu właściwego jego wiekowi poziomu intelektualno - emocjonalnego,

5.   wymóg kształtowania profilu moralnego wychowanka w oparciu o powszechnie uznane  w naszej kulturze zasady etyczne, takie jak: uczciwość, poszanowanie dla własnej i cudzej godności oraz dla dóbr materialnych, a także rozwijania, stosownie do możliwości rozwojowych wychowanka, postaw takich jak: obowiązkowość, prawdomówność, szczerość, niesienie pomocy potrzebującym, koleżeńskość                                             i obowiązkowość,

6.   wymóg ukazywania wychowankom pozytywnych wzorców osobowościowych, związanych z Polską, ale także uniwersalną kulturą i tradycją.

III.CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. W związku z tym, w działaniu wychowawczym zmierzać należy do osiągnięcia następujących celów:

1.  Do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,

2.   Do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania  dla tradycji uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych.

Ponadto odpowiednio do istniejących potrzeb szkoła organizuje:

1.      Zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę  i bezpieczeństwo,

2.      Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności  w nauce.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się  w tym, co jest dobre, a co złe;

3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów                   i porażek;

4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                     o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa                          w zabawach i grach sportowych;

7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości                     i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Celem wychowania w szkole podstawowej jest:

1)  kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich  jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista;

2)   kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw;

3)   wypracowanie umiejętności pracy zespołowej;

4)   kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;

5)   uwrażliwienie  do poszanowania symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy), oraz symboli społeczności Unii Europejskiej (flaga i hymn);

6)  zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;

7)  ukształtowanie wychowanka tak by umiał odróżnić, co jest dobre, a co złe                            w kontaktach     z rówieśnikami i dorosłymi, był wrażliwy  na dobro innych, wiedział gdzie i do koko można się zwrócić o pomoc;

Celem wychowania w gimnazjum  jest:

Jednym z najważniejszych zadań szkoły na III etapie edukacyjnym jest kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

Ważnym zadaniem szkoły na III edukacyjnym jest także przygotowanie uczniów                 do życiaw społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji                 z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

1)      W rozwoju intelektualnym:

 1. uczenie wychowanka wartości wynikających z poszukiwania prawdy w szerokim rozumieniu tego pojęcia,
 2. przezwyciężanie lenistwa umysłowego,
 3. docenienie własnych walorów i uzdolnień (samoakceptacja),
 4. zauważenie własnych ograniczeń i słabości (samokrytycyzm),
 5. wyrobienie nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań,
 6. uczenie i rozwijanie umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji,
 7. uczenie i rozwijanie umiejętności przekazywania swojej wiedzy innym,
 8. kształtowanie umiejętności publicznego wypowiadania się.

2)     W rozwoju emocjonalno - moralnym jest wpojenie wychowankowi następujących cech i kategorii:

 1. umiejętności myślenia wartościującego,
 2. odpowiedzialności za własne słowa i czyny,
 3. umiejętności dokonywania samooceny,
 4. zachowania autentyzmu własnych postaw i działań,
 5. otwartości na innych ludzi,
 6. umiejętności budowania własnej, indywidualnej tożsamości,
 7. tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności,
 8. umiejętności ożywiania w sobie aktywności życiowej,
 9. umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich,
 10. umiejętności opanowywania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia,
 11. kultury języka i zachowania,
 12. umiejętności realizowania samorozwoju duchowego na poziomie uwzględniającym możliwości wychowanka,
 13. oddzielania własnych sądów od uczuć i emocji,
 14. umiejętności utrzymywania wartościowych, przyjaznych i głębokich kontaktów                  z innymi ludźmi,
 15. kształtowania własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej.

3)     W rozwoju duchowym:

 1. poznawanie dorobku kultury narodowej i uniwersalnej w sferze sztuki, nauki, filozofii, etyki, religii itd.,
 2. kształtowanie postawy twórczej we wszystkich sferach życia,
 3. kształtowanie umiejętności myślenia refleksyjnego,
 4. kształtowanie umiejętności nawiązywania głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem,
 5. kształtowanie poczucia i smaku estetycznego,
 6. kształtowanie osobowości wychowanków w duchu umiejętności wykraczania poza egoistyczne oraz praktyczne i doraźne cele życiowe.

4)     Podczas kształtowania postaw obywatelsko - patriotycznych:

 1. przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa,
 2. kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły,
 3. wpajanie szacunku i hołdu dla bohaterów narodowych,
 4. wpajanie szacunku i hołdu dla symboli narodowych,
 5. kultywowanie pamięci o ludziach zasłużonych dla szkoły i otaczającego ją środowiska,
 6. kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnej miejscowości i szkoły,
 7. kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt narodowo-państwowych (np. 3 Maja, 11 listopada),
 8. poznawanie historii i tradycji rodzinnego miasta i gminy (legendy, dzieje, ludzie zasłużeni dla rozwoju miasta i gminy we wszystkich dziedzinach),
 9. kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne, m.in. poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

5)     W rozwoju fizyczno - zdrowotnym:

 1. kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie,
 2. wyrabianie nawyków higienicznych,
 3. kształtowanie umiejętności obsługiwania własnej osoby,
 4. kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu,
 5. wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych.

6)     W wychowaniu ekologicznym:

 1. uświadomienie wychowankom sensu i wagi szacunku dla środowiska naturalnego człowieka,
 2. wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas przyrody,
 3. rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,
 4. uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym,
 5. wytwarzanie w wychowankach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego.

7)     W zakresie wychowania medialnego i czytelniczego:

 1. uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji                     i materiałów,
 2. wytwarzanie w nich nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej,
 3. uczenie ich krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych,
 4. kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej,
 5.  wyrabianie w uczniach nawyku sięgania po książkę jako unikalną formę kontaktu                  z dorobkiem kultury, myśli i słowa, co jest szczególnie ważne w dobie ekspansji mediów elektronicznych.
 6. ogólny dostęp do biblioteki,
 7. organizowanie przez bibliotekę szkolną konkursów czytelniczych i  popularyzacja  czytelnictwa  w różnych formach dobranych stosownie do wieku wychowanka.

Realizację powyższych celów wspomaga biblioteka szkolna.

 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów odwołują się do zasobów biblioteki szkolnej                        i współpracują z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania                                 i wykorzystywania informacji w procesie kształcenia   i wychowania.

 

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

 1. realizują programy skoncentrowane na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 2. respektują trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;
 3. dbają o poszanowanie godności dziecka;
 4. zapewniają dziecku przyjazne, bezpieczne i zdrowe warunki do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 5. sprzyjają rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
 6. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących
 7. realizowanych w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej i gimnazjum; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej  i gimnazjum i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości    i umiejętności;
 8. informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 9. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach związanych funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych, klas szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

PONADTO :

Nauczyciele – mają obowiązek, poza swoim pensum, zgodnie z obowiązującymi przepisami przepracować z uczniami w sposób wychodzący naprzeciw ich indywidualnym potrzebom – udzielając im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań.

IV.METODY I FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ

 1. Godziny wychowawcze.
 2. Realizacja celów wychowawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów.
 3. Realizacja tych samych zagadnień - treści  wychowawczych w ramach wszystkich przedmiotów oraz w czasie realizacji projektów edukacyjnych.
 4. Uroczystości szkolne i klasowe – zgodnie z kalendarzem szkolnym.
 5. Prelekcje funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz Policji i pracowników  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  oraz innych zapraszanych osób związane                           z założeniami Programu.
 6. Kontakty z rodzicami.
 7. Współpraca z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej                                  w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.
 8. Działalność Samorządu Uczniowskiego.
 9. Wykorzystanie wytworów pracy uczniów: konkursy, gazetki, wystawki.
 10. Wycieczki klasowe z wychowawcą.
 11. Wycieczki przedmiotowo - dydaktyczne.
 12. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez:

- koła zainteresowań,

- zajęcia dla uczniów zdolnych

- zajęcia sportowe.

 1. Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji szkoły:

- opieka nad miejscami pamięci narodowej,

- uroczyste akademie związane z obchodami rocznic i świąt państwowych,

- uczniowie nauczycielom: Dzień Edukacji Narodowej.

 1. Realizacja edukacji prozdrowotnej.
 2. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 3. Prowadzenie kroniki szkolnej.

Nauczyciele i wychowawcy podejmują działania przeciwstawiające się złu, zagrożeniom i patologii wykorzystując następujące formy pracy:

 1. Pracę z grupą,
 2. Pracę z indywidualnym przypadkiem,
 3. Systematyczną obserwację uczniów:

-  dostrzeganie i rozwiązywanie bieżących problemów i kłopotów,

- ustalanie indywidualnych potrzeb ucznia, analiza jego niepowodzeń, poszukiwanie mocnych sfer jego psychiki.

 1. Diagnozę przyczyn trudności w nauce i zaburzeń w zachowaniu się uczniów przy zastosowaniu podstawowych technik diagnostycznych:

-  obserwacje,

-  ankiety,

-  wywiady,

-  testy socjometryczne,

-  analiza dokumentacji ucznia.

 1. Stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
 2. Współpracę z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, w tym z kuratorami,
 3. Współpracę z Zespołem ds. nieletnich i patologii KPP w Żyrardowie
 4. Współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 5. Współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 6. Współpracę ze świetlicami środowiskowymi,
 7. Prowadzenie doradztwa dla uczniów /zawodowe, wychowawcze, pedagogiczno - psychologiczne/,
 8. Pedagogizacja rodziców,
 9. Organizowanie zajęć psychoedukacyjnych, integracyjnych z wykorzystaniem metod aktywizujących /psychodramy, burza mózgów, praca w grupach, praca w parach, rundki, dyskusje na forum grupy i inne w zależności od inwencji nauczycieli/.

V. ZADANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ RODZICÓW W PROCESIE   WYCHOWAWCZYM

Szkoła winna spełniać następujące zadania:

 1. Integracja społeczności szkolnej.
 2. Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia.
 3. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.
 4. Opieka wychowawców nad rozwojem biologicznym i psychologicznym wychowanków.
 5. Ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności szkolnej  i środowiskowej.
 6. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i kontroli społeczności szkolnej podczas zajęć dydaktycznych i przerw śródlekcyjnych.
 7. Oświaty, sportu oraz rozrywki.
 8. 8.      Wdrożenie oraz realizacja różnorodnych form zajęć poza systemem klasowo - lekcyjnym  w grupach   oddziałowych lub   międzyoddziałowych,    zgodnie ze  zgłoszonymi zainteresowaniami przez uczniów oraz możliwościami szkoły.

1. Zadania wychowawcy:

 • Diagnoza sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i materialnej oraz warunków życia, nauki i wypoczynku uczniów. Znajomość każdego wychowanka, poznanie jego środowiska.
 • Zapoznanie ucznia z obowiązującymi przepisami (regulaminy, Statut Gimnazjum, WZO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki).
 • Opracowanie, w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki Szkoły klasowego planu wychowawczego  i planu profilaktycznego (w porozumieniu z uczniami        i rodzicami).
 • Integracja zespołu klasowego ( godziny wychowawcze, wycieczki, imprezy klasowe  i szkolne).
 • Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.
 • Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy np.: uroczystości szkolne, wycieczki klasowe.
 • Czuwanie nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, poznanie sytuacji pozaszkolnej ucznia.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi i wspomagającymi szkołę w procesie dydaktyczno wychowawczym (poradnią psychologiczno – pedagogiczną, poradnią zdrowia psychicznego, sądem, policją, strażą miejską, MOPSem, PCPRem, świetlicami środowiskowymi i innymi) w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
 • Organizowanie klasowych zebrań rodziców.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu w sprawach wychowawczych z rodzicami, opiekunami  w  sprawach   zachowania   się   uczniów   oraz  włączenie    ich     do rozwiązywania  problemów wychowawczych w szkole.
 • Świadome, celowe i twórcze wykorzystanie czasu do dyspozycji wychowawców na godzinach wychowawczych (wprowadzanie ciekawych programów lekcji wychowawczych w poszczególnych klasach).
 • Stałe i systematyczne kontrolowanie nieobecności swoich wychowanków,
 • Stosowanie się do istniejących w szkole procedur postępowania.
 • Obserwacja rozwoju psychofizycznego uczniów.
 • Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wspieranie ucznia. Pomoc uczniom słabym.
 • Wspieranie wychowanków w samorozwoju, praca z uczniem zdolnym
 • Konsekwentne stosowanie nagród i kar.
 • Dbanie o higienę osobistą i zdrowie uczniów. Interesowanie się stanem zdrowia uczniów.
 • Wdrażanie zasad BHP.
 • Rozstrzyganie spraw spornych. Docenianie wagi zgłaszanych spraw przez uczniów.
 • Realizacja programów profilaktycznych wspólnie z pedagogiem, psychologiem  i terapeutą szkolnym.
 • Organizacja imprez klasowych (Mikołajki, Wigilia itp.), wycieczek klasowych, apeli szkolnych w/g opracowanego harmonogramu.
 • Rozwijanie samorządności uczniowskiej ( przy współpracy z  opiekunami  Samorządu Uczniowskiego oraz uczniami):

-wybór samorządów klasowych,

-wybór Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie,

-wybór nauczyciela-opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

-udzielanie pomocy w inicjatywach podejmowanych przez Samorząd Uczniowski, zgodnie  z potrzebami młodzieży i możliwościami organizacyjnymi samorządu - w dziedzinie kultury,

 • Systematyczne diagnozowanie oraz monitorowanie zachowań uczniów  i konfliktów powstających między uczniami.
 • Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych lub pomocy koleżeńskiej, dla  uczniów   mających  trudności  w  nauce  szkolnej z poszczególnych  przedmiotów: języka ojczystego, języków obcych, matematyki, fizyki itp. w  miarę posiadanych środków   i możliwości.      
 • Systematyczna kontrola frekwencji we wszystkich klasach Zespołu przez wychowawców  klas oraz pedagoga szkolnego, składanie comiesięcznych tabel frekwencji do pedagoga szkolnego (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów wagarujących).
 • Zapoznanie uczniów i rodziców klas rozpoczynających naukę w szkole z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Organizowanie spotkań ze Specjalistą ds. nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie ( stosownie do potrzeb z klasami z poszczególnych poziomów) przy współpracy z pedagogiem szkolnym.
 •  Organizowanie spotkań ze Strażą Miejską dot. bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności karnej nieletnich/ we współpracy z pedagogiem, stosownie do potrzeb/.
 • Przeprowadzanie ankiet ułatwiających rozeznanie w sytuacji wychowawczej i materialnej uczniów szkoły i złożenie ich w wyznaczonym terminie do pedagoga Zakładanie zeszytów kontaktów uczniom wagarującym oraz uczniom sprawiającym największe kłopoty wychowawcze.
 • Stałe monitorowanie zachowań pozytywnych i negatywnych klas i poszczególnych uczniów przez wychowawców za pomocą zeszytów uwag i spostrzeżeń o klasie i uczniach.
 • Promocja klasy na tle szkoły.
 • Prowadzenie dokumentacji klasowej.

 

            We wszelkich działaniach podejmowanych przez wychowawców wspierają ich: dyrektor szkoły, wicedyrektor, zespół pedagogiczno – psychologiczny, pielęgniarka szkolna, inni nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

2. Zadania nauczycieli:

 • Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy „Programu Wychowawczego Zespołu”.
 • Rzetelne odnotowywanie  w dzienniku obecności ucznia na lekcjach.
 • Nauczyciel danego przedmiotu prowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami.
 • Każdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji, aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne.
 •  Nauczyciel dba o wszechstronny rozwój ucznia (praca z uczniem zdolnym w kółkach zainteresowań i praca wyrównawcza).
 • Obowiązkiem każdego nauczyciela jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro    i zło.
 • Zadaniem każdego nauczyciela jest zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie uczniów na przerwach i właściwy sposób ich spędzania.
 • Integracja społeczności uczniowskiej klas wewnątrz i między sobą.
 • Tworzenie poczucia dumy z przynależności do społeczności  Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie.
 • Stwarzanie i kontrolowanie sytuacji w których młodzież aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości, a więc tworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym ).
 • Budowanie przez wychowanka obrazu własnej osoby, poczucia własnej wartości   w oparciu o rzetelną samoocenę.
 • Dążenie do tego, by uczniowie otrzymali wiedzę i umiejętności umożliwiające im zdobycie świadectwa ukończenia gimnazjum.
 • Ukształtowanie wychowanków tak, by kończąc szkołę mogli dokonać świadomego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
 • Przygotowanie do radzenia sobie w życiu w zakresie wypełniania ról społecznych, korzystania z dóbr kultury i nauki.
 • Budzenie szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowywania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 • Uświadamianie potrzeby i korzyści płynących z nauki języków obcych oraz umiłowania poprawnej, pięknej polszczyzny.
 • Uwrażliwianie na ludzką krzywdę oraz wartości humanitarne.
 • Kształtowanie wśród młodzieży postawy dialogu, umiejętności słuchania innych   i rozumienia poglądów.
 • Stwarzanie możliwości powstawania i rozwijania postawy patriotycznej wychowanka jako obywatela miasta, regionu, kraju, Europy.
 • Stała współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem, psychologiem, terapeutą, instytucjami odpowiedzialnymi za wychowanie młodzieży.

3. Zadania rodziców

 • Rodzice uczestniczą w życiu szkoły, współpracują z wychowawcą, nauczycielami, Radą Rodziców, Dyrekcją.
 • Zapoznają się i opiniują plany pracy wychowawczej szkoły.
 • Świadomie współpracują ze szkołą, zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.
 • Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach klasowych i szkolnych, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
 • Zobowiązuje się rodziców do zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia w szkole.
 • Rodzic utrzymuje stały kontakt z wychowawcą (problemy dydaktyczne, wychowawcze, społeczne).
 • Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój, wygląd i podstawowe potrzeby dziecka.
 • Propozycje współpracy rodziców ze szkołą, to udział w:

-     wycieczkach, imprezach kulturalnych, itp.,

-     działaniach gospodarczych, np. remonty,

-     współorganizacja imprez klasowych i szkolnych.

VI. SPOSOBY ODDZIAŁYWANIA I POSTĘPOWANIA W RÓŻNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

W sytuacjach pozytywnych i negatywnych zachowań ucznia stosuje się nagrody i kary, które zawarte są w Statucie Zespołu Szkół Publicznych  nr  2 w Żyrardowie.

Postępowanie w pozostałych sytuacjach wychowawczych określają Procedury Postępowania Publicznego Zespołu Szkół Publicznych nr 2 zawarte w Statucie Szkoły.

VII. ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

     Rodzice i nauczyciele współpracują z sobą w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży. Rola szkoły sprowadza się do wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

 1. Wprowadzanie rodziców w życie szkoły:

- Wybór tzw. "trójek klasowych”, aktywny udział w życiu klas i w realizacji programu wychowawczego,

- Wybór szkolnej Rady Rodziców, współpraca z dyrekcją, nauczycielami i samorządem uczniowskim,

-  Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki  klasy i szkoły,

- Omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i regulaminów szkoły.

 1. Formy komunikowania się rodziców z wychowawcą:

-  Zebrania podsumowujące pracę uczniów w semestrze, roku - wywiadówki,

- Udział w „ Dniach otwartych,”

-  Indywidualne spotkania z nauczycielami i wychowawcą,

-  Rozmowy telefoniczne,

-  Informacje pisemne w dzienniczkach ucznia.

 1. Charakter spotkań z rodzicami:

-  Informacyjny (wywiadówki, indywidualne spotkania),

-  Okolicznościowy (uczestnictwo rodziców w ważnych uroczystościach szkolnych),

-  Szkoleniowy (uczestnictwo rodziców w realizacji programów profilaktycznych w spotkaniach psychoedukacyjnych).

- Interwencyjny( potkania lub wizyty domowe w razie sytuacji problemowych).

 1. Rodzice mają prawo do:

-  Określania i współdecydowania o celach wychowawczych szkoły wyrażając swą opinię w ankietach i opracowaniach,

-  Zapoznania się z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki Szkoły oraz wyrażenia swojej opinii,

-  Uzyskania pomocy w sprawach wychowawczych od dyrektora, wicedyrektora, wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, psychologa,

-  Przedstawiania propozycji w sprawie wychowania na zebraniach klasowych i spotkaniach Rady Rodziców,

-  Współdecydowania o środkach finansowych gromadzonych przez rodziców; sposobach udzielania pomocy uczniom najbiedniejszym.

 1. Szkoła oczekuje, aby rodzice:

-  Współpracowali przy organizacji imprez szkolnych i klasowych,

-  Inspirowali młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,

-  Wspierali wychowawcę, nauczycieli i dyrekcję szkoły w ich działaniach wychowawczych,

-  Dbali o odpowiedni strój i wygląd swojego dziecka,

-  Czuwali nad przestrzeganiem regulaminów wewnątrzszkolnych przez ich dzieci.

 1. Zasady współpracy wychowawczej ze środowiskiem lokalnym:

-  Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży,

-  Udział młodzieży w imprezach i akcjach organizowanych przez organizacje działające na terenie miasta,

VIII. SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU:

 • Wychowawcy klas sporządzają ewaluację swoich programów klasowych                                      i dostarczają do pedagoga szkolnego szkoły na koniec roku szkolnego. Narzędziem ewaluacji jest karta ewaluacyjna dołączona do programu.
 • Wychowawcy prowadzą rozmowy z rodzicami w czasie zebrań klasowych.
 • Pedagog przeprowadza ankietę badająca poczucie bezpieczeństwa w szkole                                i z wynikami ankiety zapoznaje Radę Pedagogiczną.
 • Wszyscy pracownicy szkoły prowadzą obserwację zachowań uczniów na terenie szkoły oraz na terenie wokół szkoły i dzielą się uwagami z zespołem dyrekcyjnym wychowawcami klas i pedagogiem i  psychologiem.

 

            Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia 27.10.2015 roku przyjęła Program Wychowawczy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie po pozytywnym zaopiniowaniu jego treści przez Samorząd Uczniowski  dnia  19.10.2015r.                                         i  Radę Rodziców dnia 12.10.2015 roku.

  

Karta ewaluacyjna działań wychowawczych podejmowanych w klasach

 

w roku szkolnym …………………

 

Klasa..........

1.        Realizacja zadań zawartych w programie wychowawczym klasy zgodnie z treściami zawartymi  w celach pracy wychowawczej zawartych w  Programie wychowawczym szkoły.:

 

Co się udało zrealizować?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Co wymaga dalszej pracy?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

2.        Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym:

Co się udało zrealizować?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Co wymaga dalszej pracy?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(W przypadku barku miejsca w rubrykach proszę wypisać drugi formularz)

 

 

 

…...………                                                               …………………………………………..

Data                                                                                                     Podpis wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Adres

Zespół Szkół Publicznych Nr 2

ul. Narutowicza 35
96-300 Żyrardów

NIP: 838-181-07-85
REGON: 014985700

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 46 855 35 37
e-mail: zsp2@zyrardow.pl

www: zsp2zyrardow.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 8-16

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.